SME NEZÁVISLÝ TÍM PROFESIONÁLOV S BOHATÝMI SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNYCH SLUŽIEB

Spájame znalosť medzinárodných štandardov s miestnym prostredím.
Rešpektujeme jedinečnosť Vášho podnikania a riešenia Vám „šijeme na mieru“.

Pri hľadaní právnych riešení kladieme dôraz na dosiahnutie obchodných cieľov našich klientov.

Našimi klientmi sú lokálne a medzinárodné spoločnosti na Slovensku a vo Veľkej Británii pôsobiace v rôznych obchodných, finančných a priemyselných odvetviach a tiež subjekty verejného sektora.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom, českom, nemeckom a ruskom jazyku.
Sme členom SLOVENSKO – ČÍNSKEJ OBCHODNEJ KOMORY SINACO.

KtoSme

ZABEZPEČUJEME KOMPLEXNÝ PRÁVNY SERVIS VO VŠETKÝCH OBLASTIACH PRÁVA

Pomôžeme Vám s vyriešením problémov, vysvetlíme vplyv práva na Vaše podnikanie alebo organizáciu jednoduchým a jasným jazykom a zodpovieme Vaše otázky. Našim cieľom je pomôcť Vám mať skutočnú kontrolu nad Vašim podnikaním.

Naše služby zahŕňajú • vypracovávanie právnych stanovísk k čiastkovým ako aj komplexným otázkam z pohľadu slovenského práva, anglického práva a práva EU • poskytovanie komplexného právneho servisu pri akvizíciách, právnych auditoch (due dilligence), fúziách a v oblasti hospodárskej súťaže • vymáhanie pohľadávok • príprava návrhov zmlúv a zastupovanie pri rokovaní s protistranou • zastupovanie klientov pred príslušnými správnymi a súdnymi orgánmi • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti manažmentu rizík.Portfólio služieb
  • Obchodné právo

právo obchodných spoločností
právne poradenstvo pri zakladaní a zmenách všetkých druhov obchodných spoločností, pri zániku a likvidácii obchodných spoločností
zmluvné právo
zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej správy
vymáhanie pohľadávok
podávanie žalôb na súde a návrhov na arbitrážne konanie a zastupovanie v týchto konaniach
exekúcie
medzinárodné obchodné právo
reklamné právo  • Protimonopolná legislatíva a nekalá súťaž

právne posúdenie vzťahov v súlade s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže
zastupovanie klientov v konaní pred Protimonopolným úradom SR
vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z nekalej súťaže  • Právny audit (Due Diligence)

komplexné posúdenie právneho stavu spoločností a  právnych vzťahov počas realizácie projektov  • Pozemkové právo a nakladanie s nehnuteľnosťami

právne posúdenie vzťahov k nehnuteľnostiam
právne poradenstvo pri zriaďovaní vecných bremien a úprava dispozičných práv k nehnuteľnostiam
vysporiadanie nárokov oprávnených osôb vyplývajúcich z vlastníctva a dispozičného práva k nehnuteľnostiam
zastupovanie klientov v konaní na Katastri nehnuteľností SR
uplatnenie a vymáhanie reštitučných nárokov  • Právo duševného a priemyselného vlastníctva

autorské právo
know – how
ochranné známky
dizajny a iné predmety duševného a priemyselného vlastníctva
zmluvy o vytvorení diela
licenčné zmluvy  • Právo cenných papierov

zmenkové právo
vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z cenných papierov
zastupovanie klientov pri registrácii a prevode cenných papierov v konaním pred depozitármi cenných papierov
poradenstvo v oblasti derivátov a sekuritizácie  • Občianske právo

právne poradenstvo v oblasti hmotného práva
vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov
poradenstvo v oblasti dedičského práva
poradenstvo v oblasti zodpovednosti za škodu
nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia
vysporiadanie vlastníckych vzťahov
rodinné právo
právne poradenstvo pri vysporiadaní majetkových vzťahov
zastupovanie klientov  v občianskom súdnom konaní a v exekúcii  • Pracovné právo

príprava pracovných zmlúv a interných noriem zamestnávateľa
právne posúdenie pracovnoprávnych vzťahov, nárokov zamestnávateľov a zamestnancov a vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z pracovných vzťahov
zastupovanie v konaní pred inšpektorátmi práce a v konaní pred úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny  • Správne právo

právne poradenstvo a zastupovanie klientov v správnom konaní, najmä pri udeľovaní licencií a povolení na výkon podnikateľskej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi, pri udeľovaní povolení na trvalý/prechodný pobyt pre cudzincov
uplatňovanie nárokov na náhradu škody spôsobenej nesprávnym rozhodnutím správneho orgánu

Portfolio
BDGM grey

NAŠA FILOZOVIA JE JEDNODUCHÁ: EFEKTÍVNE VÝSLEDKY PRE NAŠICH KLIENTOV

Jedným z našich základných princípov je poznať Vaše podnikanie.
Našim cieľom je naplniť Vaše právne potreby v čo možno najkratšom čase, na najvyššej etickej úrovni a pri čo možno najnižších nákladoch.

U nás je samozrejmosťou:
• pragmatický prístup
• otvorená a zrozumiteľná komunikácia
• efektívne právne riešenia
• osobný prístup ku každému klientovi
• budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi založených na dôvere
• individuálne podmienky spolupráce

Zasady

Borlokova Ľudmila Borloková
venuje sa najmä obchodnému právu, právu v oblasti elektronických komunikácií, outsourcingu a ochrane osobných údajov a pracovnému právu
Viac
Ľudmila má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre lokálne a medzinárodné spoločnosti v súvislosti s ich rôznorodými aktivitami na Slovensku. Jej prax zahŕňa komplexný právny servis pri akvizíciách, investičných projektoch, obchodných rokovaniach ako aj bežných každodenných aktivitách jej klientov. Ľudmila sa špecializuje na obchodné právo, právo elektronických komunikácií, outsourcing, právne poradenstvo v oblasti riadenia rizík a pravidiel pre riadenie spoločnosti (corporate governance) a pracovné právo.

Viac ako 4 roky bola súčasťou tímu top manažmentu, ktorý rozbiehal a riadil činnosť tretieho mobilného operátora na Slovensku a ako výkonná riaditeľka pre právne záležitosti zodpovedala za oblasť právnych služieb, regulácie a bezpečnosti.

Ľudmila ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2006 absolvovala 6 mesačnú stáž v uznávanej medzinárodnej právnej kancelárii v Londýne a poskytovala právne poradenstvo viacerým medzinárodným spoločnostiam v oblasti práva duševného vlastníctva a v súvislosti s outsourcingom.

Je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4013.

I
PORTRAITNAME Beáta Dunn
venuje sa najmä právu v oblasti štrukturovaných financií, sekuritizácie a finančných derivátov futures a opcie obchodované na burze
Viac
Beáta pôsobila v medzinárodných právnych kanceláriách v Bratislave, Prahe a Londýne v rokoch 1998 až 2010, a špecializuje sa na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti privatizácií, reštrukturalizácie, bankovníctva, financií, finančných derivátov a sekuritizácie.

Beáta sídli v Londýne a od roku 2011 poskytuje právne poradenstvo v oblasti štrukturovaných financií, sekuritizácie a finančných derivátov rôznym finančným inštitúciám ako sú napr. RBS plc, Moody's Investors Services a Citigroup v Londýne.

Beáta je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory od roku 2001 (advokátka), a členom Law Society of England and Wales od roku 2005 (solicitor). V roku 2003 Beáta získala na Právnickej fakulte Georgetown university vo Washingtone, USA, titul LLM (Master of Laws) v rámci postgraduálneho štúdia práva zameraného na oblasť medzinárodných financií, práva cenných papierov a investičného práva.

I
PORTRAITNAME Ján Gritters
venuje sa najmä sporovej agende, obchodnému právu, právu duševného vlastníctva a právu v oblasti finančného sprostredkovania
Viac
Ján sa v rámci svojej praxe venuje najmä právnemu poradenstvu v oblasti obchodného práva a práva duševného vlastníctva so zameraním najmä na poskytovanie komplexného právneho servisu pre obchodné spoločnosti. Jeho špecializáciou je predovšetkým zastupovanie klientov v súdnom, konkurznom a rozhodcovskom konaní ako aj v konaní pred Národnou bankou Slovenska v súvislosti s komplexným právnym poradenstvom ohľadom finančného sprostredkovania a spotrebiteľských úverov. Poskytuje poradenstvo klientom v širokej škále sektorov, prevažne v obchode, energetike a finančníctve.

Absolvoval právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 3832.

I
PORTRAITNAME Simona Mills
venuje sa najmä obchodnému právu, bankovému právu, právu nehnuteľností a EU právu
Viac
Simona má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblastiach práva obchodných spoločností a štátnych podnikov (vrátane M&A), práva EÚ, bankového práva, práva nehnuteľností a práva v oblastiach regulovaných odvetví. Simona sa vo svojej praxi venuje najmä poskytovaniu právneho poradenstva v oblasti záväzkového práva, projektového manažmentu, ako aj riešeniu sporov a zastupovaniu klientov pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a orgánmi EÚ. Vo svojej praxi sa tiež venuje poradenstvu ohľadne projektov verejno-súkromného partnerstva, v oblasti správy a nakladania so štátnym majetkom a právu informačných a komunikačných technológií.

Ukončila právnické vzdelanie Právnickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2008 získala na University of Cambridge Diploma in an Introduction to English Law and European Union Law.

Je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5161.

I

SLOVENSKO
Jakubovo námestie 19, 811 09 Bratislava
tel./fax: +421 2 4319 1172

VEĽKÁ BRITÁNIA
The Roundway 76, KT10 0DW
Greater London

Ľudmila Borloková, mail. ludmila@borlokova.sk, tel. 00421 949 020 009
Beáta Dunn, mail. beata.dunn@dunnolejarova.com, tel. 0044 7841 603 680
Ján Gritters, mail. jan@gritters.sk, tel. 00421 905 165 553
Simona Mills, mail. simona.mills@mills.sk, tel. 00421 917 840 198

Kontakty
BDGM grey
BORLOKOVA / DUNN / GRITTERS / MILLS je obchodná značka, pod ktorou pôsobia a poskytujú právne služby spolupracujúce advokátske kancelárie - BORLOKOVA & ASSOCIATES s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 85748/B, sídlo: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 47 243 805, DIČ: 2023662080 - Gritters a spol.,s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 50589/B, sídlo: Hatalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 36 856 941, DIČ: 2022539629 - Mills & Associates s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 87629/B, sídlo: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 47 246 812, DIČ: 2023714374, ktoré sú zapísané v zozname spoločností s ručením obmedzením vedenom Slovenskou advokátskou komorou a poskytujú služby v zmysle zákona o advokácii a spoločnosť Dunn-Olejarova Consulting Ltd, registrovaná v Registri Spoločností Anglicka a Walesu, pod číslom: 8276111, sídlo 76 The Roundway, KT10 0DW, Greater London, Veľká Británia, a Beáta Dunn, zapísaná v zozname solicitorov, oprávnená a regulovaná Regulačnou autoritou solicitorov (SRA). Obsah tejto stránky je chránený autorským právom vyššie uvedených spoločností. Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia iba na získanie základného prehľadu v oblastiach, ktorých sa týkajú. Urobili sme všetko pre to, aby informácie uvedené na tejto webovej stránke boli správne a aktuálne. Napriek tejto snahe a s ohľadom na povahu tohto média, nemôžeme poskytnúť garanciu za ich úplnosť, presnosť a časovú relevantnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za použitie alebo spoľahnutie sa na informácie a odkazy uvedené na tejto stránke.